• Những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng tháng 5/2020
Những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng tháng 5/2020

Sáng ngày 28/04/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ Nhà trường tổ chức họp định kỳ đánh giá kết quả công tác Đảng tháng 4/2020 và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2020.

 

1. Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

- Triển khai Kế hoạch số 44-KH/ĐUK ngày 21 tháng 04 năm 2020 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Tuyên truyền kỷ niệm 130 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) theo đề cương của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

- Tập trung tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh đẩy mạnh phân luồng học sinh sau THCS thông qua website và mạng xã hội.

- Đóng góp dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ khối lần thứ VI; dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

- Thực hiện nghiêm giờ giấc kỷ cương, hành chính của Đảng viên, quần chúng và nhắc nhở cán bộ, quần chúng trong đơn vị thực hiện tốt giờ giấc và công việc hiệu quả theo Chỉ thị số 12 của BTV Tỉnh ủy.

- Tiếp tục đánh giá, thẩm định chương trình đào tạo khóa 2020 đối với các ngành còn lại.

- Tiếp tục tập huấn công tác đảm bảo chất lượng giáo dục và tự đánh giá tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở GDNN năm 2020.

- Tiếp tục tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức giảng dạy đợt 2 ngày 27-29 tháng 05 năm 2020.

- Hoàn thành hồ sơ và xét tốt nghiệp lớp sơ cấp kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng.

- Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ cho đoàn kiểm tra, giám sát các cơ quan chức năng.

- Các Tổ công tác triển khai kế hoạch phân công nhiệm vụ và triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Ban giám hiệu.

2. Về lãnh đạo công tác tư tưởng

- Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

- Tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đại hội Đảng bộ Nhà trường lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

- Tuyên truyền “Ngày pháp luật” hàng tháng năm 2020.

- Đẩy mạnh kế hoạch học tập chuyên đề theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020, đăng ký công trình phần việc cũng như viết chuyên đề cho sinh hoạt.

- Đăng ký và xây dựng đề cương công trình, phần việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Triển khai Hội nghị chia sẻ điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (dự kiến giữa tháng 5/2020).

                3. Về lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ

- Rà soát hồ sơ, văn bằng chứng chỉ trong toàn trường.

- Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch quy hoạch đào tạo các chức danh trong nhà trường.

- Tập trung tuyển dụng nhân sự các ngành trọng điểm của trường.

- Chuẩn bị hồ sơ bổ nhiệm lãnh đạo của trường.

4. Về lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội

- Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, tổ công đoàn.

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020).

- Triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác đoàn và phong trào thanh niên của trường.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, khởi nghiệp, lao động sáng tạo; công tác an sinh xã hội có ý nghĩa thiết thực nhằm phát huy tinh thần tình nguyện xung kích.

5. Về lãnh đạo xây dựng t chức đảng và đảng viên

5.1. Công tác xây dựng và nâng cao chất lượng t chức đng

Chi bộ thực hiện đúng tinh thần Hướng dẫn số 05-HD/ĐUK, ngày 19/02/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Quy trình, nội dung sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ”.

- Triển khai Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 05 tháng 06 năm 2019 của Ban Tổ chức Trung ương về nghiệp vụ công tác đảng viên cho cấp ủy chi bộ.

- Hoàn tất các hồ sơ sau đại hội chi bộ; triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ.

5.2. Công tác đảng viên

- Tăng cường việc quản lý đảng viên và quần chúng thuộc, đồng thời, thực hiện nghiêm Quy định 47/QĐ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

         - Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, chú trọng, phát triển và chăm bồi đoàn viên ưu tú là đối tượng HSSV.

- Triển khai Quyết định số 213-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị (khóa XII) về trách nhiệm nêu gương của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

5.3. Công tác bảo vệ chính trị nội b

- Quán triệt thực hiện nghiêm Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018 “Một số vấn đề về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”.

- Triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

- Rà soát, nắm bắt và quản lý đảng viên nhất là tư tưởng, mối quan hệ của đảng viên, quần chúng kể cả trong và ngoài trường luôn được duy trì thường xuyên và được các chi bộ kịp thời báo cáo về cấp ủy.

5.4. Công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 12 của BTV Tỉnh ủy về việc thực hiện giờ giấc kỷ cương, hành chính của Đảng viên, quần chúng và nhắc nhở cán bộ, quần chúng trong đơn vị thực hiện tốt giờ giấc và công việc hiệu quả.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định, quyết định, kết luận của Đảng.

 

TVUC