• BTEC: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021
BTEC: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021

Trong năm 2021, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhất là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp, kéo dài nhưng Đảng bộ đã có nhiều nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả tích cực trên các mặt công tác. Đảng bộ luôn làm tốt vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo chính quyền, đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra. Triển khai và tổ chức thực hiện kịp thời có hiệu quả các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm và có hiệu quả việc phòng chống dịch bệnh Covid -19, chủ động linh hoạt, thích ứng nhanh thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị bảo đảm tiến độ và hoàn thành kế hoạch đã đề ra, nhất là việc tổ chức dạy học trực tuyến.

Zalo

Đ/c Trần Công Chánh - UVBCH Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh - Bí thư Đảng bộ nhà trường phát biểu khai mạc Hội nghị

Quy mô đào tạo tiếp tục được duy trì trì đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực của sở ngành, địa phương và nhu cầu học tập của xã hội. Hoạt động khoa học và công nghệ và công tác khảo thí, kiểm định chất lượng có chuyển biến rõ nét và đạt kết quả tích cực. Công tác bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ tiếp tục được đẩy mạnh, với nội dung thiết thực đáp ứng yêu cầu trong tỉnh hình mới. Công tác kiện toàn, sắp xếp bộ máy tổ chức, nhân sự ngày càng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo cơ chế tự chủ, trách nhiệm. Công tác kiểm định chất lượng GDNN được quan tâm, đầu tư hoàn thiện báo cáo tự đánh giá, chuẩn bị cho công tác đánh giá ngoài.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được duy trì thường xuyên; việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 06 của Tỉnh ủy tiếp tục đi vào chiều sâu với những công trình, phần việc thiết thực. Khối đoàn kết trong toàn trường được củng cố và giữ vững. Công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc góp phần giữ gìn nền nếp, kỷ cương trong hoạt động của đảng bộ.

Đảng bộ, chi bộ thường xuyên quan tâm công tác quản lý đảng viên theo đúng tinh thần chỉ đạo của cấp trên. Thực hiện tốt tự phê bình và phê bình theo đúng quy định; phân công nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với năng lực và ví trí công tác của từng đảng viên, tạo điều kiện cho đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chú trọng công tác phát triển đảng viên và lãnh đạo các đoàn thể trong Nhà trường, chủ động làm tốt công tác chăm bồi, giáo dục, rèn luyện tạo nguồn phát triển đảng. Trong năm kết nạp 10 đảng viên đưa tổng số đảng viên 56. Kết quả phân loại đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên: 3 chi bộ (01 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 02 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ) và 9 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 37 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được đảng bộ, chi bộ quan tâm thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên, quần chúng có ý thức bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà trường; đề cao cảnh giác, chủ động ngăn ngừa vi phạm, suy thoái về đạo đức, lối sống; chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua đó, đã góp phần nâng cao ý thức cảnh giác, bảo vệ đường lối, chủ trương, nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ tổ chức và cơ quan cho đội ngũ đảng viên.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể trong trường được quan tâm với nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả; đồng thời thực hiện tốt “Quy chế dân chủ trường học”, phát huy vai trò của các đoàn thể tham gia xây dựng đảng bộ vững mạnh và nhà trường ngày càng phát triển.

Các chi bộ đều hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, góp phần cho đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Zalo

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021

Zalo

Các đảng viên tham dự Hội nghị